Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten door LTC ’t Loo De Lier (gevestigd aan Veilingweg 20 De Lier) (verder te noemen: ’t Loo) aan alle leden, evenals informatie, diensten en documenten die je via de website van de vereniging verkrijgt of gebruikt (verderte noemen: informatie).
Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van ‘t Loo, neem dan contact op met ons via bestuur@loo.w032c1.whn.mooieserver.nl

1. Algemeen

1.1 ’t Loo neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.loo.w032c1.whn.mooieserver.nl verstrekte informatie, echter kan ’t Loo niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.
1.2 Het gebruik van de informatie op de website www.loo.w032c1.whn.mooieserver.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. ’t Loo is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ’t Loo. Voorts is ’t Loo niet
aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie middelen, zoals e-mail.
1.3 ’t Loo is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten van de website en verstrekte informatie.
1.4 ’t Loo is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de leden zijn verstrekt.

2. Links naar en van andere websites

2.1 Deze website biedt links naar externe websites. ’t Loo is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen en welke gekoppeld zijn aan de website van ’t Loo.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij ’t Loo welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de leden. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van ’t Loo.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlandse wetgeving
4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Den Haag exclusief bevoegd.
4.3 ’t Loo behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5. Privacy Statement

’t Loo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ’t Loo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om het uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bestuur van ’t Loo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

LTC ’t Loo De Lier (ter attentie van het bestuur)
Velingweg 20
2678 LN De Lier
of per mail via: bestuur@loo.w032c1.whn.mooieserver.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ’t Loo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Ledenadministratie
– Het versturen van nieuwsbrieven, clubmagazine en uitnodigingen
– Opname van gegevens in de ledenlijst
– Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de KNLTB en de vereniging (o.a.toernooi.nl).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Geslacht;
– Voorletter(s);
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– IBAN;
– Speelsterkte enkel en dubbel;
– KNLTB nummer;
– Pasfoto;

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (o.a. KNLTB). Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten van de website van ’t Loo. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan een andere partij waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij de medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Op verzoek en met toestemming van de van de Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt er jaarlijks een ledenlijst opgesteld, welke onder de actieve leden per post verspreid wordt. In deze ledenlijst worden de volgende persoonsgegevens opgenomen:
– Geslacht;
– Voorletter(s);
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Postcode;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– Speelsterkte enkel en dubbel;

Jaarlijks zal je als lid toestemming gevraagd worden of deze persoonsgegevens in de ledenlijst mogen worden opgenomen of dat ze in aangepaste vorm mogen worden opgenomen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal

Wij behouden ons het recht voor foto’s en video’s te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen die door ’t Loo georganiseerd zijn. Deze foto’s en video’s plaatsen wij op de website van onze vereniging of andere social media, die op naam staan van ’t Loo (Facebook, Instagram, Twitter). Bij deelname aan de evenementen of bezoek van ons tennispark ga je hier automatisch mee akkoord. Bij evenementen/activiteiten georganiseerd door ‘t Loo voor minderjarigen leden zal via het inschrijfformulier om toestemming voor bovenstaand gebruik van het beeldmateriaal worden gevraagd.

Bewaartermijn

’t Loo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namen ’t Loo van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;
– Wij maken een back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Alle vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Websitecookies die wij gebruiken

Op de website van ’t Loo worden cookies geplaatst door Google Analytics die het websitebezoek meten. Er wordt geen gebruik gemaakt van andersoortige cookies.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je contact op te nemen met het Bestuur. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met ons op via bestuur@loo.w032c1.whn.mooieserver.nl